( ... kusov )

Dvere-podlaha.sk

Hľadáte lacné a kvalitné riešenie? Informujte sa na 0911 / 188 444

Ste na: Podmienky predaja » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

E-mail Tlačiť PDF

Nakupovanie tovaru v našom internetovom obchode môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

 


1.1. Prevádzkovateľom stránky dvere-podlaha.sk je:

FILIPSTAV  s.r.o.

Koceľová 956/34, 821 08, Bratislava-Ružinov, Slovenská repblika

IČO 47 503 521

DIČ  2023924925

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

+421 911 188 444

Zapísaná v OR OS Bratislava 1, odd: Sro, vložka č. 93731/B

Zodpovedný vedúci: Filip Bednárik

(ďalej len predávajúci)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd: Sro, vložka č. 93731/B

 

1.2 Spotrebiteľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala služby alebo tovar na stránkach www.dvere-podlaha.sk Spotrebiteľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Všetky objednávky realizované prostredníctvom www.dvere-podlaha.sk sú záväzné.

 

2 Dodanie tovaru

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky spotrebiteľa za dohodnutú cenu.

2.2 Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu

 

3 Odstúpenie od zmluvy

3.1 Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.


Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.


3.2 Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.


3.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť


3.4 V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.


3.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

4 Platobné podmienky

4.1 Za objednaný tovar cez www.dvere-podlaha.sk môžete zaplatiť prostredníctvom:

Bankový prevod - v prospech účtu IBAN:  SK02 1100 0000 0029 2090 7536 - Tatrabanka. Variabilný symbol je číslo faktúry.

 

5 Záručné podmienky, odstúpenie od zmluvy

5.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte.

5.2 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

5.3 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ je potom povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby a taktiež vrátiť spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo službu. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku.

 

6 Ochrana osobných údajov

6.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.dvere-podlaha.sk uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Na písomnú žiadosť spotrebiteľa budú osobné údaje z databázy bezodkladne vymazané. Osobné údaje sa poskytujú len v súlade s platnou legislatívou SR, FILIPSTAV , s.r.o. poskytuje len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie účelu.

 

7 Reklamácia

7.1 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

7.2 Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

7.3 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

7.4 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

7.5 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

8 Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez skrytých poplatkov. Konečná cena pre spotrebiteľa je uvedená v potvrdení objednávky.

 

9 Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


10 Záverečné ustanovenia

10.1 Všetky vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

10.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

10.3 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2016

Invado set

  • hry
  • hry
  • hry
  • hry

Novinky emailom

interierove dvere masoniteinterierove dvere DREinterierove dvere Invadointerierove dvere Porta Doorsplavajuca podlaha eggerplavajuca podlha paradorbezpecnostne dvere securido